Zpracování osobních údajů

1. Pojmy

1. GDPR - zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. správce osobních údajů
(dále správce) - společnost GREENHOUSE s.r.o., sídlem Biskupská 130/3, 370 01 České Budějovice, IČO: 28068475

3. subjekt údajů
(dále subjekt) - návštěník webové prezentace

4. pověřenec na ochranu osobních údajů
(dále pověřenec)

- kontaktní osoba: Ing. Lenka Kukrálová

- e-mail: info@greenhouse-food.cz

- adresa: GREENHOUSE s.r.o., Biskupská 130/3, 370 01 České Budějovice

2. Správce zpracovává osobní údaje subjektu

1. na základě souhlasu uděleného při registraci k odběru denního menu

- v rozsahu: e-mailový kontaktpo dobu 10 let nebo do dovolání souhlasu

- za účelem rozesílání denního menu, akčních nabídek či novinek restaurantu

3. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním dopisu nebo e-mailu na kontaktní osobu pověřence, viz bod 1.4.


4. Přístup k osobním údajům

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány žádnému jinému správci osobních údajů.


5. Technické prostředky

K zajištění ochrany osobních údajů z webové prezentace a při e-mailové komunikaci používáme šifrované spojení.


6. GDPR zavádí následující práva subjektu

1. právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu zpracovávají (čl. 15)


2. právo na opravu
v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)


3. právo na výmaz
(„právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)


4. právo na omezení zpracování
, pokud subjekt popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)


5. právo na přenositelnost
údajů jinému správci (čl. 20)


6. právo vznést námitku
v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)


7. právo podat stížnost
u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) pokud se subjekt domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).